مطالب اين وبلاگ با همكارى دانشجويان اى تى دانشگاه پيام نور اروميه نوشته شده است
برنامه کلاسی رشته مهندسی  ای تی

http://www.icpsystem.com/pmu/Default.aspx?id=2&p=80

برنامه کلاسی رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار

http://www.icpsystem.com/pmu/Default.aspx?id=2&p=67

برنامه کلاسی رشته مهندسی کامپیوتر سخت افزار

http://www.icpsystem.com/pmu/Default.aspx?id=2&p=79

برنامه کلاسی رشته علوم کامپیوتر


download

http://www.icpsystem.com/pmu/Default.aspx?id=2&p=38

برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور ارومیه  رشته ای تی  کامپیوتر رنامه کلاسی دانشگاه پیام نور ارومیه  رشته ای تی  کامپیوتر رنامه کلاسی دانشگاه پیام نور ارومیه  رشته ای تی  کامپیوتر رنامه کلاسی دانشگاه پیام نور ارومیه  رشته ای تی  کامپیوتر رنامه کلاسی دانشگاه پیام نور ارومیه  رشته ای تی  کامپیوتر رنامه کلاسی دانشگاه پیام نور ارومیه  رشته ای تی  کامپیوتر رنامه کلاسی دانشگاه پیام نور ارومیه  رشته ای تی  کامپیوتر رنامه کلاسی دانشگاه پیام نور ارومیه  رشته ای تی  کامپیوتر رنامه کلاسی دانشگاه پیام نور ارومیه  رشته ای تی  کامپیوتر رنامه کلاسی دانشگاه پیام نور ارومیه  رشته ای تی  کامپیوتر رنامه کلاسی دانشگاه پیام نور ارومیه  رشته ای تی  کامپیوتر رنامه کلاسی دانشگاه پیام نور ارومیه  رشته ای تی  کامپیوتر رنامه کلاسی دانشگاه پیام نور ارومیه  رشته ای تی  کامپیوتر رشته ای تی  کامپیوتر رنامه کلاسی دانشگاه پیام نور ارومیه  رشته ای تی  کامپیوتر رنامه کلاسی دانشگاه پیام نور ارومیه  رشته ای تی  کامپیوتر رنامه کلاسی دانشگاه پیام نور ارومیه  رشته ای تی  کامپیوتر رنامه کلاسی دانشگاه پیام نور ارومیه  رشته ای تی  کامپیوتر رنامه کلاسی دانشگاه پیام نور ارومیه  رشته ای تی  کامپیوتر رنامه کلاسی دانشگاه پیام نور ارومیه  رشته ای تی  کامپیوتر رنامه کلاسی دانشگاه پیام نور ارومیه  رشته ای تی  کامپیوتر رنامه کلاسی دانشگاه پیام نور ارومیه  رشته ای تی  کامپیوتر رنامه کلاسی دانشگاه پیام نور ارومیه  رشته ای تی  کامپیوتر رنامه کلاسی دانشگاه پیام نور ارومیه  رشته ای تی  کامپیوتر

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۷/۰۸ساعت 12:10  توسط مهدي ظفري  |